1. Головна
 2. /
 3. Про заклад
 4. /
 5. Про заклад дошкільної освіти...

Про заклад дошкільної освіти “Калинка”

Надеждівський заклад дошкільної освіти “Калинка” загального типу Хрестівської сільської ради заснованно у 2007 році.

Засновником закладу дошкільної освіти є Хрестівська сільська рада.

ЗДО відноситься він до комунальної власності Хрестівської ОТГ.

«Головна мета нашого закладу- виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприятливість та вольові риси характеру».

Головні завдання закладу дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

{Абзац третій статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5029-VI від 03.07.2012}

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

Принципи, на яких будується діяльність закладу дошкільної освіти:

 • доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
 • рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
 • єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
 • єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;
 • наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
 • світський характер дошкільної освіти;
 • особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
 • демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
 • відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

Мова освітнього процесу в Надеждівському ЗДО “Калинка”  –  українська.

Закон України  Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

 Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов’язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України “Про дошкільну освіту” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380} 

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Пріоритетний напрям освітньої діяльності ЗДО “Калинка”: худодожньо-естетичний розвитьк дитини.

– створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

– осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

– впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх  технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

– формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

– охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

– оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

І. Відомості про створення закладу

 • Рішенням сесії Надеждівської сільської ради від 24.04.2007р. № 90 було прийнято рішення «Про виділення присадибної земельної ділянки та ділянки під будівлю дитячого ясла-саду «Калинка» та надання дозволу на розробку проекту відведеної земельної ділянки».
 • Сесія Надеждівської сільської ради від 24.04.2007р.№ 96 прийняла рішення про відкриття дитячого ясла-саду в с. Надеждівка з розміщенням в закладі 2 груп, на 50 місць, з 10,5 год. перебуванням дітей.

Дитячий садок було відкрито в пристосованому приміщенні (в минулому будинок побуту).

 • Рішенням ІІ сесії VІ скликання  Надеждівської сільської ради від 01.12.2010р. «Про відкриття третьої групи в ясла-садку «Калинка». У 2011р. в закладі було відкрито ще одну групу.

ІІ. Зміни в адміністративному підпорядкуванні.

З 2007р. – заклад підпорядковувся Надеждівській сільській раді.

З 2017 р.- відділ освіти, культури, молоді та спорту Хрестівської сільської ради. Хрестівської об’єднаної територіальної громади.

З 01.06.2018р. ЗДО “Калинка” переведено на самостійний баланс Хрестівської сільської ради. Рішення ХІ сесії VІІІ скликання від 29 березня 2018р. №401

ІІІ. Зміни в назві закладу

2007р. – ясла-садок “Калинка” села Надеждівка Чаплинського району Херсонської області

2018р. Надеждівський ясла-садок “Калинка” загального типу Хрестівської сільської ради Херсонської області

ІV. КЕРІВНИКИ

2007 – 2010р. – КУЗИШИНА ОКСАНА ВІКТОРІВНА

2010р.- ШАПАР ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

2010Р. – по теперішній час – КОСОВАН АНТОНІНА ГРИГОРІВНА

Людям із порушенням зору